นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

บริษัท ออสการ์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจในการใช้บริการของเรา บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้บังคับกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งใช้บริการ ทำธุรกรรม หรือร่วมกิจกรรมใดๆ โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการในเครือของบริษัท ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (Social Media) และช่องทางอื่นๆ ในอนาคต โดยมีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้กรอกเข้ามา โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตและใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดต้องถูกให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว โดยข้อมูลที่จะจัดเก็บเป็นเพียงข้อมูลผู้ติดต่อเท่านั้นและไม่มีอำนาจในการจัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ใช้งาน ตามนโนบายของโอเพ่นเพย์เมนต์ซึ่งเป็น Payments Gatewayของบริษัท ขอจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท
บริษัทอาจมีการเก็บข้อมูลเพิ่มหลังจากที่ท่านได้มีการทำธุรกรรม ทั้งในรูปแบบบุคคลและนิติบุคคลเพื่อสนันสนุนการใช้งานและประสบการณ์ของท่านให้ดีที่สุด

2. การวัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการตามที่ท่านสมัคร ร้องขอ และ เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยข้อมูลของท่านเราจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
ก. เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
ข. เพื่อจัดส่งสินค้าหรือบริการ
ค. เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
ง. เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท
จ. เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย
ฉ. เพื่อการบริการหลังการขาย
ช. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
ซ. เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ
ณ. เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
ญ. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

3. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาจัดเก็บได้แก่ ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ เพศอายุ และอีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์เท่านั้นซึ่งเก็บข้อมูลตามระยะเวลาที่บริษัทยังมีความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้าของบริษัทเรา และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฎิบัติตามกฎหมาย บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลไว้ตามระยะที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวมข้อมูล สูงสุด 10 ปี 

4. รายละเอียดการติดต่อ

    หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

บริษัท ออสการ์ เทคโนโลยี จำกัด 
22/22 หมู่  12 เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี หนองกี่ กบินทร์ ปราจีนบุรี 25110
อีเมลล์ : info@sys2comshop.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 0882075777 (5คู่สาย) 
วันเเละเวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น  

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่แพลตฟอร์มที่ทำการตลาดโฆษณาเช่น Google ads ,Facebook ads ,Shopee,Lazada และ แพลตฟอร์มอื่นๆที่มีผู้ใช้งานพื้นฐานในอนาคต 

ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการเป็นไปตามที่พระราชษัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ก. การเพิกถอนความยินยอม : ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านในการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข. การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
ค. การได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และถ่ายโอนข้อมูล : ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลของท่านสำหรับการใช้งานในบริการของบุคคลอื่น
ง. การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน
จ. การขอลบ หรือเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล
ฉ. การขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร
ช. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง : ท่านสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน
ซ. การร้องเรียน : ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

Visitors: 32,568